Art. 21. - [Wymogi formalne dowodów księgowych] - Rachunkowość.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.120 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 lutego 2023 r. do: 30 czerwca 2024 r.
Art.  21.  [Wymogi formalne dowodów księgowych]
1. 
Dowód księgowy powinien zawierać co najmniej:
1)
określenie rodzaju dowodu i jego numeru identyfikacyjnego;
2)
określenie stron (nazwy, adresy) dokonujących operacji gospodarczej;
3)
opis operacji oraz jej wartość, jeżeli to możliwe, określoną także w jednostkach naturalnych;
4)
datę dokonania operacji, a gdy dowód został sporządzony pod inną datą - także datę sporządzenia dowodu;
5)
podpis wystawcy dowodu oraz osoby, której wydano lub od której przyjęto składniki aktywów;
6)
stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych (dekretacja), podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania.
7)
(uchylony).
1a. 
Można zaniechać zamieszczania na dowodzie danych, o których mowa:
1)
w ust. 1 pkt 1-3 i 5, jeżeli wynika to z odrębnych przepisów;
2)
w ust. 1 pkt 6, jeżeli wynika to z techniki dokumentowania zapisów księgowych.
2. 
Wartość może być w dowodzie pominięta, jeżeli w toku przetwarzania w rachunkowości danych wyrażonych w jednostkach naturalnych następuje ich wycena, potwierdzona stosownym wydrukiem.
3. 
Dowód księgowy opiewający na waluty obce powinien zawierać przeliczenie ich wartości na walutę polską według kursu obowiązującego w dniu przeprowadzenia operacji gospodarczej. Wynik przeliczenia zamieszcza się bezpośrednio na dowodzie, chyba że system przetwarzania danych zapewnia automatyczne przeliczenie walut obcych na walutę polską, a wykonanie tego przeliczenia potwierdza odpowiedni wydruk.
4. 
Jeżeli dowód nie dokumentuje przekazania lub przejęcia składnika aktywów, przeniesienia prawa własności lub użytkowania wieczystego gruntu albo nie jest dowodem zastępczym, podpisy osób, o których mowa w ust. 1 pkt 5, mogą być zastąpione znakami zapewniającymi ustalenie tych osób. Podpisy na dokumentach ubezpieczenia i emitowanych papierach wartościowych mogą być odtworzone mechanicznie.
5. 
Na żądanie organów kontroli lub biegłego rewidenta należy zapewnić wiarygodne przetłumaczenie na język polski treści wskazanych przez nich dowodów, sporządzonych w języku obcym.