§ 1. - Przekazanie wojewodom decyzyj w sprawach zatwierdzania projektów pomników ze stanowiska artystycznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.62.502

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 lipca 1931 r.
§  1.
Decyzje w sprawach zatwierdzania projektów pomników ze stanowiska artystycznego, zastrzeżone dekretem z dnia 3 stycznia 1919 r. (Dz. P. P. P. Nr. 5, poz. 93) Ministrowi Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, przekazuje się właściwym wojewodom z wyjątkami wymienionemi w § 2.