Przekazanie wojewodom decyzyj w sprawach zatwierdzania projektów pomników ze stanowiska artystycznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.62.502

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 lipca 1931 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA WYZNAŃ RELIGIJNYCH I OŚWIECENIA PUBLICZNEGO
z dnia 16 czerwca 1931 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o przekazaniu wojewodom decyzyj w sprawach zatwierdzania projektów pomników ze stanowiska artystycznego.

Na podstawie art. 8 dekretu z dnia 3 stycznia 1919 r. o zatwierdzaniu projektów pomników ze stanowiska artystycznego (Dz. P. P. P. Nr. 5, poz. 93), art. 2 ustawy z dnia 17 lutego 1922 r. o zniesieniu Ministerstwa Sztuki i Kultury (Dz. U. R. P. Nr. 14, poz. 128) oraz art. 118 i 26 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 stycznia 1928 r. o organizacji i zakresie działania władz administracji ogólnej (Dz. U. R. P. Nr. 11, poz. 86) zarządza, się co następuje:
Decyzje w sprawach zatwierdzania projektów pomników ze stanowiska artystycznego, zastrzeżone dekretem z dnia 3 stycznia 1919 r. (Dz. P. P. P. Nr. 5, poz. 93) Ministrowi Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, przekazuje się właściwym wojewodom z wyjątkami wymienionemi w § 2.
Postanowienie § 1 rozporządzenia niniejszego nie ma zastosowania na obszarze miast: Krakowa, Lwowa, Poznania, Warszawy i Wilna.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.