Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.64.407

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 lipca 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA B. DZIELNICY PRUSKIEJ
z dnia 1 lipca 1921 r.
o przekazaniu właściwości Urzędu Związkowego dla spraw swojszczyzny w Berlinie Senatowi Administracyjnemu Sądu Apelacyjnego w Poznaniu.

Na mocy art. 6 lit. d, ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 r. o tymczasowej organizacji zarządu byłej dzielnicy pruskiej (Dz. Pr. P. P. № 64, poz. 385), stanowią w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości co następuje:
§  1. Właściwość Urzędu Związkowego dla spraw swojszczyzny (Bundesamt für Heimatwesen) w Berlinie, określona w §§ 57 i 59 pruskiej ustawy wykonawczej do niemieckiej ustawy związkowej o miejscu zamieszkania pod wzglądem wsparcia-z dnia 8 marca 1871 r. (Zb. Ust. str. 130), przechodzi dla ziem byłej dzielnicy pruskiej na Sąd Apelacyjny (Senat Administracyjny) w Poznaniu.
§  2. W Senacie Administracyjnym (§ 1) utworzy się izbą względnie izby dla sporów między związkami ubogich.

Przepisy rozporządzenia Ministra b. dzielnicy pruskiej o Senacie Administracyjnym Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 6 kwietnia 1920 r. (Dz. Urz. M. b. dz. pr. № 18, poz. 174) stosuje się odpowiednio.

Postanowienia §§: 42-45 niemieckie; ustawy o miejscu zamieszkania pod' względem wsparcia z dnia 30 maja 1908 r. (Dz. Ust. Rz. str. 377 i 381) uchyla się.

§  3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, a stosuje się także do spraw, w tym dniu ostatecznie jeszcze niezałatwionych.