Przekazanie rektorom akademii wychowania fizycznego niektórych uprawnień Komitetu do Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1988.22.160

Akt utracił moc
Wersja od: 12 lipca 1988 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 30 czerwca 1988 r.
w sprawie przekazania rektorom akademii wychowania fizycznego niektórych uprawnień Komitetu do Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej.

Na podstawie art. 6 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 4 maja 1982 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 1985 r. Nr 42, poz. 201 i z 1987 r. Nr 22, poz. 128), w związku z art. 3, art. 4 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 23 października 1987 r. o utworzeniu Komitetu do Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej (Dz. U. Nr 33, poz. 179) zarządza się, co następuje:
1.
Przekazuje się do dnia 31 sierpnia 1990 r. rektorom lub odpowiednio rektorom elektom akademii wychowania fizycznego uprawnienia przewidziane dla Komitetu do Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej w art. 10 ust. 4, art. 43 ust. 3, art. 47 ust. 3 i 6, art. 48 ust. 3, art. 95 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 maja 1982 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 1985 r. Nr 42, poz. 201 i z 1987 r. Nr 22, poz. 128) oraz w art. 5 ust. 4 pkt 1-4 ustawy z dnia 23 października 1987 r. o utworzeniu urzędu Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 33, poz. 178) - z zastrzeżeniami, o których mowa w ust. 2.
2.
Uprawnienia wynikające z:
1)
art. 43 ust. 3 i art. 47 ust. 3 ustawy o szkolnictwie wyższym - przysługują rektorowi elektowi,
2)
ustawy o utworzeniu urzędu Ministra Edukacji Narodowej:
a)
art. 5 ust. 4 pkt 2 - nie obejmują uprawnienia do odwołania rektora i prorektora,
b)
art. 5 ust. 4 pkt 4 - nie obejmują uprawnienia do rozwiązania jednostki organizacyjnej szkoły.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.