Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.114.751

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 grudnia 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 15 listopada 1920 r.
w przedmiocie przejęcia spraw i majątku Państwowego Urzędu do spraw powrotu jeńców, uchodźców i robotników przez Urząd Emigracyjny.

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 4 listopada 1920 roku w przedmiocie uregulowania spraw dobrowolnej i przymusowej migracji ludności (Dz. Ust. R. F. z 1920 r. № 108 poz. 707) Rada Ministrów, na wniosek Ministra Pracy i Opieki Społecznej, zarządza co następuje:
§  1. Państwowy Urząd do spraw powrotu jeńców, uchodźców i robotników, jako jednostka administracyjna przestaje istnieć z dniem 1 grudnia 1920 r.
§  2. Wszystkie zadania, czynności, urządzenia i środki działania Urzędu, wskazanego w § 1 - objęte dekretem o utworzeniu Państwowego Urzędu do spraw powrotu jeńców, uchodźców i robotników z dnia 30 grudnia 1918 r. (Dz. Pr. P. P. z 1919 r. № 3 poz. 84), jakoteż wszystkiemi późniejszemi rozporządzeniami w tym przedmiocie z dniem 1 grudnia 1920 r. przekazuje się Urzędowi Emigracyjnemu przy Ministerstwie Pracy i Opieki Społecznej.
§  3. W czasie między 1 grudnia 1920 r. a 1 lutego 1921 r. dotychczasowy Komisarz Generalny Urzędu do spraw powrotu jeńców, uchodźców i robotników przekaże wszystkie urządzenia i środki działania, oraz cały majątek ruchomy i nieruchomy tegoż Urzędu - Urzędowi Emigracyjnemu.