Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.108.707

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 listopada 1920 r.

USTAWA
z dnia 4 listopada 1920 r.
w przedmiocie uregulowania spraw dobrowolnej oraz przymusowej migracji ludności.

Art.  1.

Przy Ministerstwie Pracy i Opieki Społecznej tworzy się specjalny Urząd Emigracyjny, którego działalność obejmie wszystkie sprawy, dotyczące emigracji, reemigracji, imigracji i opieki nad uchodźcami; temuż Urzędowi przekazuje się wszelkie sprawy; dotyczące powrotu jeńców, aż do czasu ich zupełnego uregulowania.

Art.  2.

Utworzony dekretem z dn. 30 grudnia 1918 r. (Dz. Pr. z roku 1919 № 3 poz. 84) Państwowy Urząd do spraw powrotu jeńców, uchodźców i robotników wchodzi w skład Urzędu Emigracyjnego przy Ministerstwie Pracy i Opieki Społecznej.

Art.  3.

Dekret z dn. 30 grudnia 1918 r. (Dz. Pr. z r. 1919 № 3, poz. 84) o utworzeniu Państwowego Urzędu do spraw powrotu jeńców, uchodźców i robotników oraz dekret z dn. 5 lutego 1919 r. (Dz. Pr. № 13, poz. 143) w sprawie zmiany dekretu z dn. 30 grudnia 1918 r. o utworzeniu Państwowego Urzędu do spraw powrotu jeńców, uchodźców i robotników, tracą moc obowiązującą.

Art.  4.

Termin przejęcia odnośnych agend i majątku Państwowego Urzędu do spraw powrotu jeńców, uchodźców i robotników ustali Rada Ministrów na wniosek Ministra Pracy i Opieki Społecznej.

Art.  5.

Wykonanie niniejszej ustawy powierza się Ministrowi Pracy i Opieki Społecznej.

Art.  6.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.