Przedterminowe wybory wójta gminy Warlubie w województwie kujawsko-pomorskim.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1971

Akt utracił moc
Wersja od: 4 maja 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 6 listopada 2020 r.
w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Warlubie w województwie kujawsko-pomorskim

Na podstawie art. 474 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319) zarządza się, co następuje:
Zarządza się przeprowadzenie przedterminowych wyborów wójta gminy Warlubie w województwie kujawsko-pomorskim.
 Datę przedterminowych wyborów wyznacza się na niedzielę 13 czerwca 2021 r.
Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, który stanowi załącznik do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 2  

KALENDARZ WYBORCZY

Lp.Termin wykonania

czynności wyborczej

Treść czynności wyborczej
123
1w dniu wejścia w życie rozporządzenia- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Wojewody, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Warlubie w województwie kujawsko-pomorskim
2do dnia 17 listopada 2020 r.- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o siedzibie gminnej komisji wyborczej,

- zawiadomienie komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego

3do dnia 18 listopada 2020 r.- zgłaszanie komisarzowi wyborczemu kandydatów na członków gminnej komisji wyborczej
4do dnia 19 listopada 2020 r.- powołanie przez komisarza wyborczego gminnej komisji wyborczej
5do dnia 27 listopada 2020 r.

(do godz. 24.00)

- zgłaszanie gminnej komisji wyborczej kandydatów na wójta
6do dnia 2 grudnia 2020 r.- zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych,

- składanie przez pełnomocników komitetów wyborczych wniosków o przydział nieodpłatnego czasu antenowego w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych,

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika

7do dnia 4 grudnia 2020 r.- powołanie przez komisarza wyborczego obwodowych komisji wyborczych,

- sporządzenie spisów wyborców

8do dnia 7 grudnia 2020 r.- podanie do publicznej wiadomości, w drodze rozplakatowania, obwieszczenia gminnej komisji wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na wójta, na którym są umieszczone, w kolejności alfabetycznej nazwisk: nazwiska, imiona, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, nazwa komitetu zgłaszającego kandydata oraz nazwa partii politycznej, do której należy kandydat, oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi,

- zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a, oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat

9od dnia 7 grudnia 2020 r.- nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych
10do dnia 11 grudnia 2020 r.- składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat
11do dnia 8 czerwca 2021 r.- składanie przez wyborców wniosków o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy,

- zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych

12w dniu 11 czerwca 2021 r. o godz. 24.00- zakończenie kampanii wyborczej
13w dniu 12 czerwca 2021 r.- przekazanie spisów wyborców przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych
14w dniu 13 czerwca 2021 r. godz. 7.00-21.00- głosowanie
1 § 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 14 grudnia 2020 r. (Dz.U.2020.2237) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 grudnia 2020 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 18 stycznia 2021 r. (Dz.U.2021.125) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 stycznia 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 30 marca 2021 r. (Dz.U.2021.591) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 2021 r. (Dz.U.2021.819) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 maja 2021 r.

2 Załącznik:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 14 grudnia 2020 r. (Dz.U.2020.2237) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 grudnia 2020 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 18 stycznia 2021 r. (Dz.U.2021.125) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 stycznia 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 30 marca 2021 r. (Dz.U.2021.591) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 2021 r. (Dz.U.2021.819) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 maja 2021 r.