Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.612

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 maja 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 24 maja 2013 r.
w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Kleszczów w województwie łódzkim

Na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, z późn. zm.1)) oraz art. 5 ust. 2 w związku z art. 5 ust. 2a ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1191) w związku z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 172) zarządza się, co następuje:
§  1. Zarządza się przeprowadzenie przedterminowych wyborów wójta gminy Kleszczów w województwie łódzkim.
§  2. Datę przedterminowych wyborów wyznacza się na niedzielę 7 lipca 2013 r.
§  3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§  4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889 oraz z 2012 r. poz. 1399.

ZAŁĄCZNIK

KALENDARZ WYBORCZY

Lp.Termin wykonania czynności wyborczejTreść czynności wyborczej
123
1w dniu wejścia w życie rozporządzenia- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Wojewody, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Kleszczów
2do 6 czerwca 2013 r.- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o siedzibie gminnej komisji wyborczej,
- zawiadomienie Komisarza Wyborczego o utworzeniu komitetów wyborczych
3do 7 czerwca 2013 r.- zgłaszanie kandydatów do składu gminnej komisji wyborczej
4do 10 czerwca 2013 r.- powołanie przez Komisarza Wyborczego gminnej komisji wyborczej
5do 14 czerwca 2013 r. (do godz. 2400) - zgłaszanie gminnej komisji wyborczej do zarejestrowania kandydatów na wójta
6do 19 czerwca 2013 r.- zgłaszanie kandydatów do składu obwodowych komisji wyborczych,
- składanie przez pełnomocników komitetów wyborczych wniosków o przydział nieodpłatnego czasu antenowego w programach telewizji publicznej i publicznego radia,
- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o:

a) numerach i granicach obwodów głosowania,

b) wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych

7do 24 czerwca 2013 r.- podanie do publicznej wiadomości, w drodze rozplakatowania, obwieszczenia gminnej komisji wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na wójta, na którym umieszczone są, w kolejności alfabetycznej nazwisk: nazwiska, imiona, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, nazwa komitetu zgłaszającego kandydata oraz nazwa partii politycznej, do której należy kandydat, oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi,
- sporządzenie spisu wyborców,
- powołanie obwodowych komisji wyborczych
8od 24 czerwca 2013 r.- nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach telewizji publicznej i publicznego radia
9do 27 czerwca 2013 r.- składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
10do 2 lipca 2013 r.- składanie wniosków przez wyborców niepełnosprawnych o dopisanie ich do spisu w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy
115 lipca 2013 r. o godz. 2400- zakończenie kampanii wyborczej
126 lipca 2013 r.- przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców
137 lipca 2013 r. godz. 800-2200- przeprowadzenie głosowania