Przedterminowe wybory wójta gminy Gubin w województwie lubuskim.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.642

Akt utracił moc
Wersja od: 4 kwietnia 2023 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 4 kwietnia 2023 r.
w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Gubin w województwie lubuskim

Na podstawie art. 474 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) zarządza się, co następuje:
Zarządza się przeprowadzenie przedterminowych wyborów wójta gminy Gubin w województwie lubuskim.
Datę przedterminowych wyborów wyznacza się na niedzielę 21 maja 2023 r.
Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, który stanowi załącznik do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

KALENDARZ WYBORCZY

Lp.Termin wykonania czynności wyborczejTreść czynności wyborczej
123
1w dniu wejścia w życie rozporządzenia- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Woje-wody, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedter-minowych wyborów wójta gminy Gubin w województwie lubuskim
2do dnia 13 kwietnia 2023 r.- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, infor-macji o siedzibie gminnej komisji wyborczej,

- zawiadomienie komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wy-borczego

3do dnia 14 kwietnia 2023 r.- zgłaszanie komisarzowi wyborczemu kandydatów na członków gminnej komisji wyborczej
4do dnia 17 kwietnia 2023 r.- powołanie przez komisarza wyborczego gminnej komisji wyborczej
5do dnia 27 kwietnia 2023 r. (do godz. 24.00)- zgłaszanie gminnej komisji wyborczej kandydatów na wójta
6do dnia 2 maja 2023 r.- składanie przez pełnomocników komitetów wyborczych wniosków o przydział nieodpłatnego czasu antenowego w programach publicz-nych nadawców radiowych i telewizyjnych,

- zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wybor-czych,

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, infor-macji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o wyzna-czonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika

7do dnia 5 maja 2023 r.- powołanie przez komisarza wyborczego obwodowych komisji wy-borczych,

- sporządzenie spisów wyborców

8do dnia 8 maja 2023 r.- podanie do publicznej wiadomości, w drodze rozplakatowania, ob-wieszczenia gminnej komisji wyborczej o zarejestrowanych kandy-datach na wójta, które zawiera, w kolejności alfabetycznej nazwisk: nazwiska, imiona, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, na-zwa komitetu zgłaszającego kandydata oraz nazwa partii politycz-nej, do której należy kandydat, oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi,

- zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wybor-ców niepełnosprawnych, w tym za pomocą nakładek na karty do gło-sowania sporządzonych w alfabecie Braille'a, oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat

9od dnia 8 maja 2023 r.- nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych
10do dnia 12 maja 2023 r.- składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głoso-wania przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat
123
11do dnia 16 maja 2023 r.- składanie przez wyborców wniosków o dopisanie ich do spisu wy-borców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy,

- zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wybor-ców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych

12w dniu 19 maja 2023 r. o godz. 24.00- zakończenie kampanii wyborczej
13w dniu 20 maja 2023 r.- przekazanie spisów wyborców przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych
14w dniu 21 maja 2023 r. godz. 7.00-21.00- głosowanie