Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1035

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 maja 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 29 maja 2017 r.
w sprawie przedterminowych wyborów do Rady Gminy Dobrcz w województwie kujawsko-pomorskim

Na podstawie art. 372 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15) zarządza się, co następuje:
§  1.  Zarządza się przeprowadzenie przedterminowych wyborów do Rady Gminy Dobrcz w województwie kujawsko-pomorskim.
§  2.  Datę przedterminowych wyborów wyznacza się na niedzielę 23 lipca 2017 r.
§  3.  W przedterminowych wyborach wybiera się 15 radnych.
§  4.  Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§  5.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

KALENDARZ WYBORCZY

Lp.Termin wykonania czynności wyborczejTreść czynności wyborczej
123
1w dniu wejścia w życie rozporządzenia- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Wojewody, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów do Rady Gminy Dobrcz w województwie kujawsko-pomorskim
2do dnia 9 czerwca 2017 r.- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej,
- zawiadomienie Komisarza Wyborczego o utworzeniu komitetów wyborczych oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych
3do dnia 12 czerwca 2017 r.- zgłaszanie kandydatów do składu gminnej komisji wyborczej
4do dnia 14 czerwca 2017 r.- powołanie przez Komisarza Wyborczego gminnej komisji wyborczej
5do dnia 29 czerwca 2017 r.

(do godz. 2400)

- zgłaszanie gminnej komisji wyborczej list kandydatów na radnych
6do dnia 4 lipca 2017 r.- zgłaszanie kandydatów do składu obwodowych komisji wyborczych,
- składanie przez pełnomocników komitetów wyborczych wniosków o przydział nieodpłatnego czasu antenowego w programach telewizji publicznej i publicznego radia,
- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o:
a) numerach i granicach obwodów głosowania,
b) wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych,
- przyznanie przez gminną komisję wyborczą numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych
7do dnia 10 lipca 2017 r.- podanie do publicznej wiadomości, w drodze rozplakatowania, obwieszczenia gminnej komisji wyborczej o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych zawierającego numery list, skróty nazw komitetów, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi,
- powołanie obwodowych komisji wyborczych,
- sporządzenie spisu wyborców,
- zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a
8od dnia 10 lipca 2017 r.- nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach telewizji publicznej i publicznego radia
9do dnia 14 lipca 2017 r.- składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
10do dnia 18 lipca 2017 r.- składanie wniosków przez wyborców o dopisanie ich do spisu w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy
11w dniu 21 lipca 2017 r.

o godz. 2400

- zakończenie kampanii wyborczej
12w dniu 22 lipca 2017 r.- przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców
13w dniu 23 lipca 2017 r.

godz. 700-2100

- przeprowadzenie głosowania