Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.12.109

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 lutego 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 23 lutego 1922 r.
w przedmiocie przedłużenia terminu wstrzymania eksmisji (wysiedlenia) małorolnych dzierżawców rolnych w powiatach, na które rozciągał się zakres działania b. zarządu cywilnego ziem Wołynia i frontu podolskiego i b. Zarządu cywilnego ziem wschodnich.

Na mocy art. 6 ustawy z 4 lutego 1921 r. O unormowaniu stanu prawnopolitycznego na ziemiach przyłączonych do obszaru Rzeczypospolitej na podstawie umowy o preliminaryjnym pokoju i rozejmie, podpisanej w Rydze dnia 12 październiki 1920 r. (Dz. U. R. P. № 16, poz. 93) - Rada Ministrów zarządza co następuje:
§  1. Ustanowiony w § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 lutego 1921 r. (Dz. U. R. P № 19, poz. 110) termin 1 marca 1922 r. zostaje zastąpiony przez termin 1 listopada 1922 r.
§  2. Rozporządzenie niniejsze zyskuje moc obowiązującą z dniem ogłoszenia.