Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.19.110

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 lutego 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 22 lutego 1921 r.
w przedmiocie przedłużenia terminu wstrzymania eksmisji (wysiedlenia) małorolnych dzierżawców w powiatach, na które rozciągał się zakres działania b. Zarządu Cywilnego Ziem Wołynia i Frontu Podolskiego i b. Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich. *

Na mocy art. 6 ustawy z dnia 4 lutego 1921 r. o unormowaniu stanu prawno-politycznego na ziemiach, przyłączonych do obszaru Rzeczypospolitej na podstawie umowy o preliminaryjnyn pokoju i rozejmie, podpisanej w Rydze 12 października 1920 r. (Dz. Ust. R P. № 16, poz. 93) Rada Ministrów zgodnie z powziętą w dniu 14 lutego 1921 r. uchwałą zarządza co następuje:
§  1. Moc obowiązującą postanowień, zawartych w artykułach 1 - 3 rozporządzenia b. Naczelnego Komisarza Ziem Wołynia i Frontu Podolskiego z dnia 25 maja 1920 r. (Dz. Urz. Żarz. Cywil. Ziem Wołynia i Frontu Podolskiego № 10, poz. 137) o wstrzymaniu eksmisji dzierżawców małorolnych i postanowień, zawartych w artykułach 1 - 5 rozporządzenia b. Generalnego Komisarza Ziem Wschodnich z dnia 19 lutego 1920 r. (Dz. U. Żarz. Cyw. Ziem Wschodnich № 14/58, poz. 272) w przedmiocie wstrzymania eksmisji (wysiedlenia) dzierżawców małorolnych, przedłuża się do dnia 1 marca 1922 roku.
§  2. Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrów' Rolnictwa i Dóbr Państwowych w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości.
§  3. Rozporządzenie niniejsze obowiązuje z dniem ogłoszenia.
* Z dniem 28 lutego 1922 r. ustanowiony w § 1 niniejszego rozporządzenia termin 1 marca 1922 r. zostaje zastąpiony przez termin 1 listopada 1922 r., zgodnie z § 1 rozporządzenia z dnia 23 lutego 1922 r. w przedmiocie przedłużenia terminu wstrzymania eksmisji (wysiedlenia) małorolnych dzierżawców rolnych w powiatach, na które rozciągał się zakres działania b. zarządu cywilnego ziem Wołynia i frontu podolskiego i b. zarządu cywilnego ziem wschodnich. (Dz.U.22.12.109).