Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.106.775

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 21 grudnia 1921 r.
w przedmiocie przedłużenia terminów wekslowych w okręgu sądu apelacyjnego w Warszawie.

Na zasadzie dekretu z dn. 24 grudnia 1918 r. (Dz. P. P. P. № 21. poz. 72) Rada Ministrów postanawia co następuje:
W okręgu sądu apelacyjnego w Warszawie terminy do wykonania wszelkich czynności, zmierzających do zachowania praw wekslowych, nie wyłączając zapozwania dłużników wekslowych przed upływem 5-letniego terminu, wskazanego w art. 189 Kod. Handl., które nie upłynęły dnia 31 lipca 1914 r. i zostały przedłużone na zasadzie rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 11 czerwca 1921 r. (Dz. U. R. P. № 51, poz. 315) do dnia 1 stycznia 1922 r., przedłużone zostają nadal do dnia 1 lipca 1922 r.