Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.51.315

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 czerwca 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 11 czerwca 1921 r.
w przedmiocie przedłużenia terminów wekslowych w okręgu Sądu Apelacyjnego Warszawskiego.

Na zasadzie dekretu z dn. 24 grudnia 1918 r. (Dz. Pr. P. P. № 21 poz. 72) Rada Ministrów postanawia co następuje:
W okręgu Sądu Apelacyjnego Warszawskiego terminy do wykonania wszelkich czynności, zmierzających do zachowania praw wekslowych, nie wyłączając zapozwania dłużników wekslowych przed upływem 5 letniego terminu, wskazanego w art. 189 kod. handl., które nie upłynęły dnia 31 lipca 1914 r. i zostały przedłużone na zasadzie rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 16 grudnia 1920 r. (Dz. Ustaw № 119 poz. 787) do dnia 1 lipca 1921 r. -przedłużone zostają do dnia 1 stycznia 1922 roku.