Dziennik Ustaw

Dz.U.1919.98.518

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 stycznia 1921 r.

USTAWA
z dnia 18 grudnia 1919 r.
o przedłużeniu terminów przedawnienia, oraz przedstawienia do zapłaty kuponów procentowych, rentowych i dywidendowych na terytorjum byłej Dzielnicy Pruskiej. *

Art.  1.

Pretensje przewidziane w § 1 rozporządzenia Rady Związkowej Rzeszy Niemieckiej z dnia 31 października 1918 r. (Dziennik Ustaw Rzeszy, str. 1283) a dotąd nie przedawnione, nie ulegają przedawnieniu przed upływem dnia 31 grudnia 1920 r.

Art.  2.

Terminy przedstawienia do zapłaty kuponów procentowych, rentowych i dywidendowych, przewidziane w rozporządzeniu Rady Związkowej Rzeszy Niemieckiej z dnia 28 marca 1918 r. (Dziennik Ustaw Rzeszy, str. 153), przedłuża się do dnia 31 grudnia 1920 r. włącznie.

Art.  3.

Rada Ministrów władna będzie przedłużać moc obowiązującą niniejszej ustawy.

Art.  4.

Ustawa niniejsza obowiązuje z dniem ogłoszenia.

Wykonanie jej powierza się Ministrowi b. Dzielnicy Pruskiej w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości.

* Moc obowiązująca niniejszej ustawy została przedłużona do dnia 31 grudnia 1921 roku, zgodnie z rozporządzeniem z dnia 16 grudnia 1920 r. (Dz.U.20.121.797).