Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.5.24

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 stycznia 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 17 grudnia 1920 r.
o przedłużeniu terminów dla przedsiębiorstw ekspedycyjnych do uzyskania pozwoleń na załatwianie formalności celnych oraz do załatwienia w urzędach celnych zleceń przyjętych od stron.

Na podstawie art. 17 i 21 rozporządzenia Ministra Skarbu oraz Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 11 czerwca 1920 r. o taryfie celnej (Dz. Ust. Rz. P. z 1920 r. № 51 poz. 314) zarządzam co następuje:
§  1. Termin do uzyskania przez przedsiębiorstwa ekspedycyjne pozwoleń na załatwianie w urzędach celnych formalności celnych, określony w art. 16 (ustęp pierwszy) rozporządzenia mego z dnia 6 października 1920 r. w przedmiocie dopuszczenia przedsiębiorstw ekspedycyjnych do pośrednictwa w załatwieniu formalności celnych (Dz. Ust. R. P. z 1920 r. № 103 poz. 686), przedłuża się do dnia pierwszego lutego tysiąc dziewięćset dwudziestego pierwszego roku.
§  2. Termin do załatwienia w urzędach celnych przez przedsiębiorstwa ekspedycyjne, które nie otrzymają zezwolenia, wskazanego w § 1 zleceń przyjętych od stron, wskazany w ustępie drugim art. 16 rozporządzenia, wymienionego w § 1 przedłuża się do dnia pierwszego marca tysiąc dziewięćset dwudziestego pierwszego roku.