Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.102.735

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 grudnia 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 1 grudnia 1921 r.
w przedmiocie przedłużenia okresu organizacji sądownictwa.

Na mocy art. 1 Ustawy z dnia 18 maja 1921 roku w przedmiocie oznaczenia okresu organizacji sądownictwa (Dz. U. R. P. № 46, poz. 278) zarządza się co następuje:
§  1. Okres zmian w organizacji sądów, w ciągu którego wolno sędziów przenosić na inne miejsca lub stanowiska służbowe na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, tudzież w stan spoczynku, bez wzglądu na ustanowione w ustawach ograniczenia, przedłuża się do końca 1922 roku.
§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1922 roku.