Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.971 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 24 czerwca 2020 r. do: 28 lutego 2021 r.
Art.  57.  [Zadania organu właściwego w sprawach Rejestru]
1.  Organ właściwy w sprawach Rejestru jest administratorem danych zgromadzonych w Rejestrze.
2.  Do zadań organu właściwego w sprawach Rejestru należy:
1) prowadzenie Rejestru oraz określanie organizacyjnych warunków i technicznych sposobów jego prowadzenia;
2) przetwarzanie informacji o beneficjentach rzeczywistych;
3) opracowywanie analiz statystycznych dotyczących informacji przetwarzanych w Rejestrze.
3.  Minister właściwy do spraw finansów publicznych może wyznaczyć organ Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania zadań, o których mowa w ust. 2.