Wyznaczenie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy do wykonywania niektórych zadań organu właściwego w sprawach Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.2020.27

Akt utracił moc
Wersja od: 3 marca 2020 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 2 marca 2020 r.
w sprawie wyznaczenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy do wykonywania niektórych zadań organu właściwego w sprawach Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Na podstawie art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finasowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1115, 1520,1655, 1798 i 2088) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Wyznacza się Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy do:
1)
weryfikacji prawidłowości zgłoszenia informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, w tym przekazywania żądania ponownego złożenia zgłoszenia, o którym mowa w § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych (Dz. U. poz. 968),
2)
zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych we współpracy z Ministrem Finansów, dyrektorami izb administracji skarbowej oraz Krajową Informacją Skarbową

- w ramach prowadzenia Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych;

3)
przetwarzania informacji o beneficjentach rzeczywistych w ramach wykonywania zadań, o których mowa w pkt 1 i 2.
§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 2265).