[Elementy krajowej oceny ryzyka; opinia Komitetu] - Art. 29. - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. - Dz.U.2022.593 t.j. - OpenLEX

Art. 29. - [Elementy krajowej oceny ryzyka; opinia Komitetu] - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.593 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 kwietnia 2022 r.
Art.  29.  [Elementy krajowej oceny ryzyka; opinia Komitetu]
1. 
Krajowa ocena ryzyka zawiera w szczególności:
1)
opis metodyki krajowej oceny ryzyka;
2)
opis zjawisk związanych z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu;
3)
opis obowiązujących regulacji dotyczących prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu;
4)
wskazanie poziomu ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu w Rzeczypospolitej Polskiej wraz z uzasadnieniem;
5)
wnioski wynikające z oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu;
6)
identyfikację zagadnień dotyczących ochrony danych osobowych związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
7)
wnioski wynikające z danych statystycznych gromadzonych na potrzeby sprawozdania, o którym mowa w art. 14 ust. 1;
8)
wskazanie organu realizującego zadania jednostki analityki finansowej oraz jednostek współpracujących wykonujących zadania określone w przepisach o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w tym organów oraz podmiotów, o których mowa w art. 104, art. 105 i art. 130, oraz opis procedur wynikających z przepisów, w tym przepisów wewnętrznych, regulujących wykonywanie tych zadań, w zakresie, w jakim informacje te są dostępne;
9)
informacje o zaangażowanych przez organy i podmioty, o których mowa w pkt 8, zasobach ludzkich oraz środkach przeznaczonych przez te organy i podmioty do wykonywania zadań określonych w przepisach o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w zakresie, w jakim informacje te są dostępne.
2. 
W krajowej ocenie ryzyka Generalny Inspektor może określić ryzyka typowe dla poszczególnych rodzajów instytucji obowiązanych, które nie wymagają dokumentowania w ocenach ryzyka sporządzanych przez te instytucje.
3. 
Generalny Inspektor przedstawia Komitetowi krajową ocenę ryzyka do zaopiniowania.