Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.28.162

| Akt jednorazowy
Wersja od: 25 marca 1921 r.

PROTOKUŁ
z dnia 25 marca 1921 r.

Niżej podpisani, należycie upełnomocnieni, zeszli się w Libawie w dniu dzisiejszym w celu dokonania wymiany dokumentów ratyfikacyjnych umowy o preliminarjach pokojowych i o rozejmie, podpisanej w Rydze dnia 12 października 1920 roku pomiędzy Rzecząpospolitą Polską z jednej - a Rosyjską Socjalistyczną Federacyjną Republiką Rad i Ukraińską Socjalistyczną Republiką Rad z drugiej strony.

Po przedstawieniu przez upełnomocnionych trzech dokumentów ratyfikacyjnych, a mianowicie: polskiego, rosyjskiego i ukraińskiego, i uznaniu ich za sporządzone w dobrej i należytej formie, nastąpiła wymiana dokumentów, zgodnie z art. XVII wyżej wymienionej umowy.

Na dowód czego niżej podpisani sporządzili protokuł niniejszy w trzech egzemplarzach, a mianowicie w języku polskim dla Rzeczypospolitej Polskiej i dwa w języku rosyjskim dla Rosyjskiej Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Rad i Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Rad, podpisali go i przyłożyli na nim swoje pieczęcie.

Działo się w Libawie dnia drugiego listopada tysiąc dziewięćset dwudziestego roku.