Protokół w sprawie zmiany artykułu 56 Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym. Montreal.1989.10.06.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.368

Akt jednorazowy
Wersja od: 15 lutego 2012 r.

PROTOKÓŁ
w sprawie zmiany artykułu 56 Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym,
sporządzony w Montrealu dnia 6 października 1989 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości;

W dniu 6 października 1989 r. został sporządzony w Montrealu Protokół w sprawie zmiany artykułu 56 Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, w następującym brzmieniu:

Przekład

PROTOKÓŁ

w sprawie zmiany

artykułu 56

Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym,

sporządzony w Montrealu dnia 6 października 1989 roku

Zgromadzenie Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego,

zebrawszy się na swojej dwudziestej siódmej sesji w Montrealu dnia 6 października 1989 roku,

wziąwszy pod uwagę, że ogólnym życzeniem Umawiających się Państw jest zwiększenie liczby członków Komisji Żeglugi Powietrznej,

uważając za właściwe zwiększenie liczby członków tego organu z piętnastu do dziewiętnastu, oraz

uważając za konieczne wprowadzenie w tym celu zmiany do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.,

1.
Przyjmuje, zgodnie z postanowieniami artykułu 94 litera a) wyżej wymienionej Konwencji, następującą zaproponowaną zmianę do wyżej wymienionej Konwencji:

"W artykule 56 Konwencji wyrażenie 'piętnastu członków' zostanie zmienione przez wyrażenie 'dziewiętnastu członków'."

2.
Ustala, stosownie do postanowień wspomnianego artykułu 94 litera a) wyżej wymienionej Konwencji, że powyższa zmiana wejdzie w życie po ratyfikowaniu jej przez sto osiem Umawiających się Państw, oraz
3.
Postanawia, że Sekretarz Generalny Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego sporządzi Protokół w językach angielskim, francuskim, hiszpańskim i rosyjskim, przy czym każdy tekst będzie uważany za jednakowo autentyczny, zawierający powyższą zmianę oraz poniższe postanowienia:
a)
Protokół będzie podpisany przez Przewodniczącego Zgromadzenia i jego Sekretarza Generalnego.
b)
Protokół będzie otwarty do ratyfikacji dla każdego Państwa, które ratyfikowało Konwencję o międzynarodowym lotnictwie cywilnym lub do niej przystąpiło.
c)
Dokumenty ratyfikacyjne zostaną złożone w Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego.
d)
Protokół wejdzie w życie w stosunku do Państw, które go ratyfikowały, w dniu złożenia sto ósmego dokumentu ratyfikacyjnego.
e)
Sekretarz Generalny notyfikuje niezwłocznie wszystkim Umawiającym się Państwom daty złożenia każdego dokumentu ratyfikacyjnego Protokołu.
f)
Sekretarz Generalny notyfikuje niezwłocznie wszystkim Państwom będącym stronami wyżej wspomnianej konwencji datę wejścia w życie Protokołu.
g)
W stosunku do każdego Umawiającego się Państwa, które ratyfikuje Protokół po wyżej wymienionej dacie, protokół wejdzie w życie po złożeniu jego dokumentu ratyfikacyjnego w Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego.
W związku z tym, zgodnie z powyższą decyzją Zgromadzenia, mniejszy protokół został sporządzony przez Sekretarza Generalnego Organizacji;

Na dowód czego Przewodniczący i Sekretarz Generalny wyżej wymienionej dwudziestej siódmej sesji Zgromadzenia Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego, upoważnieni do tego przez Zgromadzenie, podpisują Protokół niniejszy.

Sporządzono w Montrealu dnia szóstego października tysiąc dziewięćset osiemdziesiątego dziewiątego roku w jednym egzemplarzu w językach angielskim, francuskim, hiszpańskim i rosyjskim, przy czym każdy tekst jest jednakowo autentyczny. Protokół niniejszy będzie złożony w archiwach Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego, a jego uwierzytelnione odpisy zostaną przesłane przez Sekretarza Generalnego Organizacji wszystkim państwom będącym stronami Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

Po zaznajomieniu się z powyższym protokołem, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

-
został on uznany za słuszny zarówno w całości, jak i każde z postanowień w nim zawartych,
-
jest przyjęty, ratyfikowany i potwierdzony,
-
będzie niezmiennie zachowywany.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 19 października 2011 r.