Protestowanie weksli przez urzędy i agencje pocztowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.46.417

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 maja 1927 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 18 maja 1927 r.
w porozumieniu z Ministrem Poczt i Telegrafów o protestowaniu weksli przez urzędy i agencje pocztowe.

Na podstawie art. 110 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 listopada 1924 r. o prawie wekslowem (Dz. U. R. P. № 100, poz. 926) i art. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 stycznia 1927 r. w sprawie ustanowienia urzędu Ministra Poczt i Telegrafów (Dz. U. R. P. № 5, poz. 26), zarządza się co następuje:
Wprowadza się protestowanie weksli przez urzędy i agencje pocztowe. Urzędy te będą sporządzały protesty jedynie z powodu niezapłacenia.
Urzędy i agencje pocztowe nie bada sporządzały protestów weksli z powodu niezapłacenia, jeżeli:
a)
protest miałby być sporządzony z powodu niezapłacenia sumy przewyższającej 1.000 zł.;
b)
weksel jest wystawiony w języku innym aniżeli państwowym; na obszarach wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 31 lipca 1924 r. o języku państwowym i języku urzędowania rządowych i samorządowych władz administracyjnych (Dz. U. R. P. № 73, poz. 724) dopuszczalne jest sporządzanie protestów na podstawie weksli wystawionych w językach tamże podanych, a na obszarze województw: poznańskiego, pomorskiego i śląskiego, na podstawie weksli wystawionych w języku niemieckim;
c)
weksel jest wystawiony zagranicą lub na walutę zagraniczna;
d)
weksel jest zaopatrzony adresem w potrzebie lub przyjęciem w potrzebie;
e)
weksel ma być zaprotestowany przy przedłożeniu kilku egzemplarzy tego samego wekslu albo przy przedłożeniu oryginału i kopji wekslu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 września 1927 r.

Minister Poczt i Telegrafów ustali rozporządzeniem szczegółowe przepisy o przesyłaniu weksli przeznaczonych do protestu w listach zleceniowych oraz o protestowaniu weksli przez urzędy i agencje pocztowe.