Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1843 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 27 września 2019 r. do: 29 lutego 2020 r.
Art.  155.  [Wiceprezesi UZP - zadania; nabór]
1.  Prezes Urzędu wykonuje zadania wynikające z ustawy przy pomocy nie więcej niż 2 wiceprezesów Urzędu.
2.  Wiceprezesów Urzędu powołuje minister właściwy do spraw gospodarki, spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, na wniosek Prezesa Urzędu. Minister właściwy do spraw gospodarki odwołuje wiceprezesów Urzędu na wniosek Prezesa Urzędu.
3.  Zespół przeprowadzający nabór na stanowiska, o których mowa w ust. 2, powołuje Prezes Urzędu.
4.  Do sposobu przeprowadzania naboru na stanowiska, o których mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio przepisy art. 153 ust. 2-11.