[Rozpoznanie wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego; elementy obligatoryjne postanowienia; wykonywanie przez dłużnika... - Dz.U.2021.1588 t.j. - OpenLEX

Art. 288. - [Rozpoznanie wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego; elementy obligatoryjne postanowienia; wykonywanie przez dłużnika zwykłego zarządu] - Prawo restrukturyzacyjne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1588 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2022 r.
Art.  288.  [Rozpoznanie wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego; elementy obligatoryjne postanowienia; wykonywanie przez dłużnika zwykłego zarządu]
1. 
Do rozpoznania wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego przepis art. 270 stosuje się odpowiednio.
2. 
Uwzględniając wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego, sąd wydaje postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego, do którego przepisy art. 233 i art. 234 stosuje się odpowiednio, przy czym sąd odbiera zarząd własny dłużnikowi i wyznacza zarządcę.
3. 
Jeżeli skuteczne przeprowadzenie postępowania sanacyjnego wymaga osobistego udziału dłużnika lub jego reprezentantów, a jednocześnie dają oni gwarancję należytego sprawowania zarządu, sąd może zezwolić dłużnikowi na wykonywanie zarządu nad całością lub częścią przedsiębiorstwa w zakresie nieprzekraczającym zakresu zwykłego zarządu. Sąd cofa zezwolenie w przypadku zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 239 ust. 1.