Art. 80. - [Odszkodowanie w przypadku utraty lub ubytku przesyłki] - Prawo przewozowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.8 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 września 2023 r.
Art.  80.  [Odszkodowanie w przypadku utraty lub ubytku przesyłki]
1. 
Wysokość odszkodowania za utratę lub ubytek przesyłki nie może przewyższać wartości, którą ustala się na podstawie i w następującej kolejności:
1)
ceny wskazanej w rachunku dostawcy lub sprzedawcy albo
2)
ceny wynikającej z cennika obowiązującego w dniu nadania przesyłki do przewozu bądź
3)
wartości rzeczy tego samego rodzaju i gatunku w miejscu i czasie ich nadania.
2. 
W razie niemożności ustalenia wysokości odszkodowania w sposób określony w ust. 1, wysokość tę ustala rzeczoznawca.
3. 
W razie utraty przesyłki z deklarowaną wartością należy się odszkodowanie w wysokości deklarowanej, a w razie ubytku - w odpowiedniej części, chyba że przewoźnik udowodni, że wartość deklarowana przewyższa wartość ustaloną w sposób określony w ust. 1.