Art. 47. - [Delegacja ustawowa - warunki wykonywania usług powszechnych] - Prawo pocztowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1640 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 marca 2024 r. do: 31 grudnia 2025 r.
Art.  47.  [Delegacja ustawowa - warunki wykonywania usług powszechnych]

Minister właściwy do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia, warunki wykonywania usług powszechnych obejmujące:

1)
wskaźniki czasu przebiegu przesyłek pocztowych w obrocie krajowym,
2)
wymagania w zakresie przyjmowania i doręczania przesyłek pocztowych, w tym:
a)
warunki przyjmowania przesyłek,
b)
sposób postępowania z przesyłkami uszkodzonymi,
c)
sposób dokumentowania wykonania usługi doręczenia przesyłek rejestrowanych,
d)
terminy odbioru przesyłek z placówki pocztowej operatora wyznaczonego,
e)
wymagania w zakresie opakowania przesyłek,
f)
sposób rozmieszczenia oznaczenia adresata, adresu, informacji o opłacie pocztowej oraz innych oznaczeń na stronie adresowej przesyłki listowej,
3)
sposób rozmieszczenia placówek pocztowych operatora wyznaczonego,
4)
minimalny procentowy udział nadawczych skrzynek pocztowych operatora wyznaczonego, których umieszczenie spełnia wymagania, o których mowa w art. 62 pkt 3,
5)
sposób świadczenia usług powszechnych

- biorąc pod uwagę ochronę interesów podmiotów korzystających z usług powszechnych, w tym w zakresie czasu przebiegu przesyłek pocztowych, przejrzystość wymagań w zakresie przyjmowania i doręczania przesyłek pocztowych, dostępność nadawczych skrzynek pocztowych operatora wyznaczonego dla osób niepełnosprawnych poruszających się za pomocą wózka inwalidzkiego, dostępność placówek pocztowych operatora wyznaczonego oraz jednolity sposób świadczenia usług powszechnych, rzeczywiste zapotrzebowanie na usługi powszechne i wpływ warunków wykonywania tych usług na koszt usług powszechnych.