Art. 120. - [Delegacja ustawowa] - Prawo pocztowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1640 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 marca 2024 r. do: 31 grudnia 2025 r.
Art.  120.  [Delegacja ustawowa]

Minister właściwy do spraw łączności w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

1)
szczegółowe zasady kalkulacji kosztu netto,
2)
zakres projektu opisu kalkulacji kosztu netto,
3)
tryb i terminy uzgadniania i zatwierdzania przez Prezesa UKE opracowanego przez operatora wyznaczonego projektu opisu kalkulacji kosztu netto,
4)
korzyści pośrednie operatora wyznaczonego wynikające ze świadczenia usług powszechnych oraz sposób ich liczenia,
5)
korzyści wynikające z praw specjalnych lub wyłącznych przyznanych operatorowi wyznaczonemu oraz sposób ich liczenia,
6)
tryb wypłaty finansowania kosztu netto

- mając na uwadze zgodność sposobu kalkulacji kosztu netto z przepisami Unii Europejskiej, w zakresie zasad rozwoju rynku wewnętrznego usług pocztowych Unii Europejskiej, w szczególności w zakresie prawa operatora wyznaczonego do rozsądnego zysku oraz zachęt do zwiększenia jego efektywności kosztowej, uwzględnienia korzyści pośrednich wynikających ze świadczenia usług powszechnych, zgodność z przepisami o pomocy publicznej, zakres obowiązku świadczenia usług powszechnych, o którym mowa w art. 46, oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 47, kompletność opisu kalkulacji kosztu netto, a także sprawność uzgadniania jego projektu.