Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1202

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 czerwca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1
z dnia 22 czerwca 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie kalkulacji kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych

Na podstawie art. 120 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113, 1250, 1823 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 1128) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie kalkulacji kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych (Dz. U. poz. 544) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Jeżeli operator wyznaczony zamierza ubiegać się o dopłatę, przedkłada Prezesowi UKE projekt opisu kalkulacji kosztu netto za rok obrotowy, w którym prognozowana jest strata na usługach powszechnych, rozumiana jako ujemny wynik na ich sprzedaży, w terminie 1 miesiąca po zakończeniu tego roku obrotowego.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 24 czerwca 2017 r.
1 Minister Infrastruktury i Budownictwa kieruje działem administracji rządowej - łączność, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. poz. 1907 i 2094 oraz z 2017 r. poz. 1076).