[Stosowanie k.p.a. w postępowaniach w przedmiocie zezwoleń na odbycie imprezy] - Art. 65i. - Prawo o ruchu drogowym. - Dz.U.2022.988 t.j. - OpenLEX

Art. 65i. - [Stosowanie k.p.a. w postępowaniach w przedmiocie zezwoleń na odbycie imprezy] - Prawo o ruchu drogowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.988 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 września 2022 r. do: 2 października 2022 r.
Art.  65i.  [Stosowanie k.p.a. w postępowaniach w przedmiocie zezwoleń na odbycie imprezy]

W sprawach nieuregulowanych w art. 65-65h stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.