Art. 96. - [Przesłanki odbycia posiedzenia przy drzwiach zamkniętych] - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1634 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 września 2023 r. do: 30 września 2029 r.
Art.  96.  [Przesłanki odbycia posiedzenia przy drzwiach zamkniętych]
§  1. 
Sąd z urzędu zarządza odbycie całego posiedzenia lub części przy drzwiach zamkniętych, jeżeli publiczne rozpoznanie sprawy zagraża moralności, bezpieczeństwu państwa lub porządkowi publicznemu, a także gdy mogą być ujawnione okoliczności stanowiące informacje niejawne.
§  2. 
Sąd na wniosek strony zarządza odbycie posiedzenia przy drzwiach zamkniętych, jeżeli wymaga tego ochrona życia prywatnego strony lub inny ważny interes prywatny. Postępowanie dotyczące tego wniosku odbywa się przy drzwiach zamkniętych. Postanowienie w tym przedmiocie sąd ogłasza publicznie.