Art. 30. - Prawo małżeńskie majątkowe. - Dz.U.1946.31.196 - OpenLEX

Art. 30. - Prawo małżeńskie majątkowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1946.31.196

Akt utracił moc
Wersja od: 11 marca 1947 r.
Art.  30.
§  1.
Osoby, wstępujące w związek małżeński, mogą ustanowić w majątkowej umowie małżeńskiej ustrój odmienny od ustroju ustawowego.
§  2.
W majątkowej umowie małżeńskiej można ustanowić rozdzielność majątkową, ogólną wspólność majątkową lub wspólność dorobku.
§  3.
Nadto można ustanowić inny ustrój umowy na zasadach, przewidzianych dla ustroju ustawowego oraz dla ustrojów, o których mowa w paragrafie poprzedzającym. W szczególności można poddać wspólności majątkowej oznaczoną część majątku lub włączyć do wspólności niektóre przedmioty z majątku osobistego małżonków, jak również ustanowić ogólną wspólność majątkową na przypadek śmierci.