Art. 136. - [Uprawnienia członków Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych] - Prawo lotnicze.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1235 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 listopada 2022 r. do: 31 grudnia 2029 r.
Art.  136.  [Uprawnienia członków Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych]
1. 
Członkowie Komisji, po okazaniu legitymacji członka Komisji, są upoważnieni do:
1)
dostępu do miejsca wypadku, statku powietrznego, jego szczątków i zawartości;
2)
badania miejsca wypadku, statku powietrznego, jego szczątków i zawartości;
3)
sporządzania spisów oraz czasowego przejmowania części statków i innych rzeczy wymagających zbadania;
4)
dostępu do rejestratorów pokładowych i ich odczytów, a także innych zapisów;
5)
zapoznania się z wynikami badań przeprowadzanych przez inne organy oraz służby publiczne;
6)
uzyskania informacji i dostępu do dokumentacji użytkownika statku powietrznego, producenta i innych osób lub jednostek organizacyjnych uczestniczących w nadzorowaniu lotnictwa lub uczestniczących w działalności lotniczej;
7)
przesłuchiwania świadków;
8)
udziału w przesłuchiwaniu świadków.
2. 
Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, obejmuje także prawo wstępu do wszystkich części lotniska.
3. 
Osoby działające z upoważnienia Komisji korzystają z uprawnień, o których mowa w ust. 1 i 2.
3a. 
Upoważnieni przedstawiciele użytkownika statku powietrznego, instytucji zapewniającej służby ruchu lotniczego i zarządzającego lotniskiem w celu przeprowadzenia badań zdarzeń lotniczych korzystają z uprawnień, o których mowa w ust. 1.
4. 
Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, wzór legitymacji członka Komisji i upoważnienia dla osób, o których mowa w ust. 3, mając na uwadze, w szczególności, dane niezbędne do identyfikacji tych osób.