Wzór legitymacji członka Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych i upoważnienia dla osób korzystających z uprawnień członka Komisji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.112.769

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 czerwca 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU1)
z dnia 27 czerwca 2006 r.
w sprawie wzoru legitymacji członka Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych i upoważnienia dla osób korzystających z uprawnień członka Komisji

Na podstawie art. 136 ust. 4 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696 i Nr 104, poz. 708 i 711) zarządza się, co następuje:
Wzór legitymacji członka Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
Wzór upoważnienia dla osób korzystających z uprawnień członka Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
Traci moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań kwalifikacyjnych członków i ekspertów Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych (Dz. U. Nr 62, poz. 562).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2006 r.
______

1) Minister Transportu kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 maja 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu (Dz. U. Nr 76, poz. 541).

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

 WZÓR LEGITYMACJI CZŁONKA PAŃSTWOWEJ KOMISJI BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  2

 WZÓR UPOWAŻNIENIA DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z UPRAWNIEŃ CZŁONKA PAŃSTWOWEJ KOMISJI BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH