[Delegacja do określenia zakresu i trybu postępowania wyjaśniającego] - Art. 19e. - Prawo farmaceutyczne. - Dz.U.2021.1977 t.j. - OpenLEX

Art. 19e. - [Delegacja do określenia zakresu i trybu postępowania wyjaśniającego] - Prawo farmaceutyczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1977 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 września 2022 r.
Art.  19e.  [Delegacja do określenia zakresu i trybu postępowania wyjaśniającego]

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, zakres i tryb postępowania w procedurze wyjaśniającej, o której mowa w art. 18a ust. 6 i art. 19 ust. 4, uwzględniając przepisy prawa i wytyczne Wspólnoty Europejskiej w zakresie dopuszczenia do obrotu produktów leczniczych.