Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.833 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 października 2020 r. do: 12 listopada 2020 r.
Art.  38.  [Zabezpieczenie majątkowe]

Udzielenie koncesji może być uzależnione od złożenia przez wnioskodawcę zabezpieczenia majątkowego w celu zaspokojenia roszczeń osób trzecich, mogących powstać wskutek niewłaściwego prowadzenia działalności objętej koncesją, w tym szkód w środowisku.