[Sprawozdanie z działalności Prezesa URE] - Art. 24. - Prawo energetyczne. - Dz.U.2022.1385 t.j. - OpenLEX

Art. 24. - [Sprawozdanie z działalności Prezesa URE] - Prawo energetyczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1385 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 listopada 2022 r. do: 5 grudnia 2022 r.
Art.  24.  [Sprawozdanie z działalności Prezesa URE]
1. 
Prezes URE składa ministrowi właściwemu do spraw energii corocznie, w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku, sprawozdanie ze swojej działalności, w tym ocenę bezpieczeństwa dostarczania paliw gazowych i energii elektrycznej, stosownie do zakresu działania określonego w art. 23 ust. 2, oraz przedstawia, na jego żądanie, informacje z zakresu swojej działalności.
2. 
(uchylony).