Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.45.221

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 lipca 1963 r.
Art.  49.
1. Wykonywanie budżetu Państwa podlega kontroli Sejmu.
2. Sejm zatwierdza roczne sprawozdania rachunkowe z wykonania budżetu Państwa, dotyczące budżetu centralnego oraz zbiorczych budżetów województw.
3. Roczne sprawozdania z wykonania budżetu Państwa sporządza Minister Finansów i przedkłada je Radzie Ministrów.
4. Rada Ministrów uchwala roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Państwa i przedstawia je Sejmowi do zatwierdzenia najpóźniej do dnia 1 października następnego okresu budżetowego, przesyłając je równocześnie Najwyższej Izbie Kontroli.