Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.45.221

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 lipca 1963 r.
Art.  42.
1. W przypadku przeniesienia zadań z budżetu centralnego na budżety terenowe lub z budżetów terenowych na budżet centralny albo między budżetami terenowymi w trybie uregulowanym odrębnymi przepisami, Minister Finansów zwiększy lub zmniejszy dotacje wyrównawcze i celowe na rzecz budżetów terenowych albo spowoduje przekazanie na rzecz budżetu centralnego odpowiednich środków budżetów terenowych.
2. Zmiany określone w ust. 1 następują na wnioski właściwych ministrów uzgodnione z prezydiami wojewódzkich rad narodowych lub na uzgodnione wnioski zainteresowanych prezydiów.
3. Uprawnienia Ministra Finansów, o których mowa w ust. 1, przysługują odpowiednio prezydiom rad narodowych w stosunku do budżetów terenowych objętych budżetem zbiorczym, przy czym przepis ust. 2 ma odpowiednie zastosowanie.