Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.45.221

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 lipca 1963 r.
Art.  38.
1. Minister Finansów - na wnioski prezydiów wojewódzkich rad narodowych - może ze środków kasowych budżetu centralnego przyznawać zwrotne zasiłki kasowe na rzecz jednostkowych budżetów wojewódzkich z zastrzeżeniem zwrotu w tym samym okresie budżetowym.
2. Prezydia rad narodowych mogą przyznawać zwrotne zasiłki kasowe na rzecz budżetów niższego stopnia z zastrzeżeniem zwrotu w tym samym okresie budżetowym.
3. Minister Finansów i prezydia rad narodowych mogą zarządzić przekazanie na swoją rzecz odpowiedniej kwoty z rachunków budżetowych prezydiów rad narodowych niższego stopnia, jeżeli przyznane na rzecz budżetów tych rad zasiłki kasowe nie zostały zwrócone w ustalonym terminie.