Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.45.221

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 lipca 1963 r.
Art.  37.
1. Rada narodowa ustala stały zapas środków pieniężnych budżetu jednostkowego (rezerwę kasową) w wysokości co najmniej 5% wydatków budżetu, zmniejszonych o kwotę dotacji celowych.
2. Rezerwę kasową tworzy się z nadwyżki budżetowej poprzedniego okresu budżetowego oraz z dochodów budżetowych.