Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.45.221

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 lipca 1963 r.
Art.  32.
1. Minister Finansów wykonuje budżet centralny.
2. W szczególności Minister Finansów:
1) zabezpiecza terminowe wpłacanie dochodów budżetowych,
2) zabezpiecza finansowanym z budżetu jednostkom - w miarę realizacji zadań planowych - środki pieniężne na pokrycie ich potrzeb przewidzianych w budżecie,
3) czuwa nad legalnym dokonywaniem wydatków przez jednostki finansowane z budżetu.
3. Obowiązek wykonywania poszczególnych zadań w zakresie dochodów i wydatków budżetu centralnego ciąży na właściwych ministrach i kierownikach urzędów centralnych.