Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.45.221

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 lipca 1963 r.
Art.  31.

Ministerstwa, wydziały i równorzędne organy prezydiów rad narodowych oraz podległe im jednostki i zakłady budżetowe są obowiązane prowadzić rachunkowość wykonywania budżetu.