Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.45.221

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 lipca 1963 r.
Art.  3.
1. Prezydia rad narodowych przedkładają swym radom narodowym projekty jednostkowych i zbiorczych budżetów terenowych równocześnie z projektami terenowych planów gospodarczych.
2. Rady narodowe uchwalają jednostkowe i zbiorcze budżety terenowe równocześnie z terenowymi planami gospodarczymi najpóźniej do dnia 15 listopada roku poprzedzającego okres budżetowy.