Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.45.221

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 lipca 1963 r.
Art.  25.
1. Rada Ministrów czuwa nad wykonywaniem budżetu Państwa.
2. Przy wykonywaniu budżetu należy dokonywać wydatków w granicach ustalonych w budżecie i w planach finansowych w sposób najbardziej gospodarny oraz w miarę realizacji zadań planowych.