Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.45.221

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 lipca 1963 r.
Art.  13.
1. Jednostki budżetowe, zakłady budżetowe oraz przedsiębiorstwa państwowe prowadzą gospodarkę finansową na podstawie planów finansowych określających ich zadania w zakresie dochodów i wydatków oraz wpłaty i wypłaty z budżetu.
2. Minister Finansów określi w drodze zarządzenia, które plany finansowe będą załącznikami do budżetów.