Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.45.221

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 lipca 1963 r.
Art.  12.
1. Przedsiębiorstwa i inne państwowe jednostki organizacyjne działające według zasad rozrachunku gospodarczego - zwane dalej "przedsiębiorstwami" - gospodarują w oparciu o własne przychody i dokonują wpłat do budżetu lub otrzymują dotacje z budżetu na zasadzie odrębnych przepisów.
2. Organizacje spółdzielcze mogą w poszczególnych gospodarczo uzasadnionych przypadkach określonych przez Radę Ministrów korzystać z dotacji budżetowych.