Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.45.221

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 lipca 1963 r.
Art.  11.
1. Państwowe jednostki organizacyjne, których rodzaj działalności uzasadnia uzależnienie wydatków tych jednostek od ich dochodów, mogą być uprawnione do zużywania tych dochodów na wydatki wynikające z ich działalności.
2. Jednostki, o których mowa w ust. 1, są zakładami budżetowymi.
3. Nadwyżki lub niedobry zakładów budżetowych są dochodami lub wydatkami budżetowymi.
4. Minister Finansów określi w drodze zarządzenia na wniosek właściwego ministra jednostki organizacyjne, które są zakładami budżetowymi.