Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.45.221

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 lipca 1963 r.
Art.  10.
1. Państwowe jednostki organizacyjne, których dochody i wydatki objęte są budżetem w pełnej wysokości, są jednostkami budżetowymi.
2. Działalność uboczna lub część działalności podstawowej jednostek budżetowych może być finansowana bezpośrednio z dochodów uzyskiwanych z tej działalności:
1) w formie gospodarstwa pomocniczego - jeżeli działalność ta wymaga wyodrębnienia organizacyjnego,
2) w formie środków specjalnych - jeżeli działalność ta nie wymaga takiego wyodrębnienia.
3. Nadwyżki lub niedobory gospodarstw pomocniczych i środków specjalnych są dochodami lub wydatkami budżetowymi.